Krav til lading av elbiler

Med en hjemmelader vil du kunne lade både sikrere og raskere enn ved bruk av vanlig stikkontakt. 

Lading av elbil skal foregå på en egen kurs og sikringen må tilpasses til den elektriske kapasiteten i anlegget. I tillegg skal denne kursen ha jordfeilbryter type B. Sikringen og jordfeilbryteren kan være montert inn i selve ladeboksen eller i sikringsskapet.

For sameier er det eierseksjonsloven som gjelder i spørsmål om beboerne kan lade selv om det ikke er flertall på generalforsamlingen for å investere i ladepunkter. Kravet for at dette er tillatt er at andelseieren har rett til å parkere på sameiets eiendom. I tillegg er det kun aktuelt for arealer som allerede er avsatt til parkeringsformål. Særskilte årsaker som går på sikkerhet kan være hjemmel for at lading ikke skal tillates. Dette må i så tilfelle dokumenteres av fagkyndig personell.

Rett til å lade bilen hjemme?
Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om at samme retningslinjer også skal gjelde for borettslag. Her anbefales det at tiltak for oppgradering av lokalt strømnett og etablering av ladeinfrastruktur frem til ladepunktet belastes borettslaget (tiltaket kommer alle beboere til gode). Det legges også en begrensing på hvor mye hver enkelt andelseier kan pålegges å betale. Dette beregnes på bakgrunn av halvparten av folketrygdens grunnbeløp som for tiden utgjør 48 000,-. Dersom ladepunktet monteres på en parkeringsplass som den enkelte har en eksklusiv bruksrett til, bør installasjonen av selve ladeboksen bekostes av den enkelte. Strømforbruket må alltid betales av den enkelte bruker.


Les mer om regjeringens forslag om å gi beboere i borettslag rett til til å lade hjemme her. 
Link til høring av forslag til endringer i plan - og bygningsloven, eierseksjoner og burettlova.